درباره ما

اپوکسی بان به عنوان مرجعی برای کارهای اپوکسی برای سراسر کشو عمل می کند ما در اپوکسی بان سعی میکنیم انسانهای با وجدان کاری را به شما در سراسر کشور معرفی کنیم.

به شما قول می دهیم که چنانچه تشخیص بدهیم که هر استاد اپوکسی که با دقتتر و منصف تر کار کند در کنار ما خواهد بود. در غیر اینصورت از مجموعه ما خارج خواهند شد.

شماره تماس ما 09102700142 می باشد .